VTOI-NVTK Academie

Boardroom dynamics

Voor toezichthouders die openstaan om te leren
 • 1 dag

Dit programma is speciaal ontwikkeld om de urgentie aan het licht te brengen van efficiënte samenwerkingen en netwerken over de domeinen heen. Zowel door de Raad voor de Samenleving als door de commissie onder leiding van oud-minister Bos, wordt geschreven over de noodzaak, om in wijken van dorpen en steden een nauwe samenwerking tussen de verschillende organisaties, die in die wijken actief zijn, te realiseren. Dit om de kwaliteit van leven en wonen in de wijken te verbeteren. Wat is daarbij de impact op de dynamiek in de boardrooms van de betrokken organisaties? Hoe ga je om – ook als toezichthouder – met dit ingewikkelde speelveld en hoe pak je dit aan met alle belanghouders? Het adequaat inspelen op deze grote maatschappelijke opgaven vergt immers sectoroverstijgend denken en handelen in zowel onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en wonen. Niet alleen voor bestuurders, professionals, maar juist ook voor toezichthouders en commissarissen.

Investeringen in lokale en regionale samenwerkingen in zorg, huisvesting en overige ondersteuning is essentieel. Hoe pak je dit in de praktijk aan? Dit is een voorbeeld van hoe je kunt kijken naar de diverse stakeholders in de verschillende domeinen. Hoe zorgen deze netwerken en samenwerkingen dat je als organisatie meerwaarde hebt in de betreffende samenwerking, maar soms ook het maatschappelijke belang voorop durft te stellen?

Daarbij speelt er zich van alles af in de boardroom. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders. Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat.

Deze opleiding is erop gericht om toezichthouders meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve in kunnen zetten in hun werk in de boardroom.

De opbouw van de opleidingsdag bestaat uit een theoretische onderbouwing. Vervolgens zal dit met een attractieve werkvorm, in de vorm van een simulatie, worden toegepast. De verkregen theorie zal worden geïntegreerd en in een vertrouwde omgeving worden geoefend met het toepassen van de verkregen inzichten.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Simulatie ‘sectoroverstijgend denken’

De ‘backbone’ van deze opleiding wordt gevormd door een speciaal ontwikkelde simulatie gericht op de boardroom. Tijdens de dag gaan de deelnemers aan de slag met verschillende cases, waarbij er juist sectoroverstijgend gedacht en gehandeld moet worden. Zij oefenen hun vaardigheden, observeren en reflecteren hierop. Het oefenen met behulp van de simulatie wordt afgewisseld door compacte kenniscolleges op het gebied van vragen stellen, oordeelsvorming, groepsdynamica, persoonlijke analyses en leerstijlen. Het gebruik van een simulatie is inmiddels een beproefde methode voor toezichthouders. Het vraagt wel iets anders van de deelnemers. Immers, het gaat niet om cognitieve inzichten die redelijk ‘op afstand blijven’, maar om meer inzicht in de persoon en de rol van toezichthouder en de groepsdynamica binnen de boardroom. Er wordt in de simulatie gebruik gemaakt van een casus die van toepassing is op de verschillende maatschappelijke sectoren (onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en wonen).

Onderwerpen

 • Dynamische oordeelsvorming;
 • Groepsdynamica in boardrooms;
 • Leer- en ontwikkelstijlen;
 • Gewenste patroondoorbreking in gedrag;
 • Interventie-ladder;
 • Vragen stellen;
 • Persoonlijke typering.

Wat brengt het jou en jouw collega’s?

 • Herijken van het reflectievermogen
 • Buiten de gebaande paden durven treden en durven experimenteren
 • Intrapersoonlijk begrip door jezelf open te stellen voor anderen
 • Identiteitsbesef van je eigen organisatie
 • Samenwerken vereist ook het opgeven van een stukje autonomie

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden