VTOI-NVTK Academie

Thema's: Onderwijsvormen, Passend onderwijs

Toezien op passend onderwijs in PO en VO

Bedoeling, eigenaarschap, governance, risico's en verantwoording
  • 1 dag

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. De achtergrond daarvan is het belang dat eraan gehecht wordt dat de interne toezichthouder een voldoende onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van het bestuur, de bestuurder van het samenwerkingsverband. Formeel kunnen schoolbestuurders verschillende functies vervullen in het samenwerkingsverband, zowel die van bestuur en van toezichthouder van het samenwerkingsverband. Dubbele petten bij schoolbestuurders kunnen ertoe leiden dat schoolbesturen het belang van hun organisatie zwaarder laten wegen dan het gezamenlijk doel als samenwerkingsverband, het belang van de leerling die extra ondersteuning nodig heeft.

Over de uitwerking van meer onafhankelijk intern toezicht hebben de minister van OCW en de PO-Raad en VO-Raad overleg gevoerd. Met instemming van de leden van beide verenigingen is afgesproken dat er tenminste één onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan wordt benoemd. Bij veel samenwerkingsverbanden is in de loop van 2019/2020 een aanpassing in de governance doorgevoerd.

Naast het toezicht op de samenwerkingsverbanden zelf, speelt de vraag in welke mate de leden van het intern toezichthoudend orgaan van de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen zicht hebben op het passend onderwijs. Staat de relatie van het schoolbestuur met het samenwerkingsverband op de agenda? Bespreekt het intern toezichthoudend orgaan het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband voordat het schoolbestuur zich daarover uitspreekt in het besluitvormend orgaan van het samenwerkingsverband? Zijn de risico’s van het samenwerkingsverband voor het schoolbestuur in beeld bij de intern toezichthouder? Hoe staat het met de rol van het interne toezicht bij de verantwoording naar het samenwerkingsverband?

Onderwerpen

  • Wat zegt de wet over het samenwerkingsverband en wat is de stand van zaken in de governance;
  • Rol en positie van de leden/deelnemers in het samenwerkingsverband;
  • Onafhankelijkheid in het toezicht, waarborgen checks & balances;
  • Intern toezicht schoolbestuur, passend onderwijs en samenwerkingsverband.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

  • Up to date kennis van en inzicht in de governance passend onderwijs;
  • Handvatten om uw positie als toezichthouder bij passend onderwijs te bepalen;
  • Uitwisseling van inzichten en ervaringen met collega’s; deze is in bredere context beschouwen;
  • Input voor toezichthouders bij het bespreken en het innemen van standpunten m.b.t. het samenwerkingsverband.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden