VTOI-NVTK Academie

Thema's: Regelgeving, Strategie, Vastgoed

Toezien op huisvesting

 • 1 dag

De samenleving verandert snel en datzelfde geldt dus ook voor de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt. Sommige onderwijskundigen kenschetsen deze tijd als één van chaos en onzekerheid: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of men daar nog een gebouw voor nodig heeft. Kortom; over de ontwikkeling van de inhoudelijke en fysieke leeromgeving valt een hoop te delen en de keuzes die daarbij gemaakt worden zijn fundamenteel voor de volgende generaties leerlingen en studenten.

Eenzelfde snelle ontwikkeling vindt plaats rondom de huisvesting van het onderwijs. Kenmerkend voor deze tijd is de focus op duurzaamheid en circulariteit. Daar zit een ontwikkeling achter van meer aanbodgericht naar de huisvestingopgave kijken naar meer vraaggericht; wat is nodig op welke plek en met welke relaties met andere voorzieningen? De huisvesting van het onderwijs is daarom geen solitaire vraag meer, maar kent vele relaties. Dat bepaalt keuzes rond de huisvesting- en vastgoedopgave. Belangrijk is ook dat het denken in functies steeds meer het bewust zijn van samenhangende activiteiten wordt: de functie kerk, buurthuis, theater of gemeentehuis en ook school vertaalt zich steeds meer naar activiteiten. De activiteit onderwijs past bijvoorbeeld goed bij welzijn, zorg, maar ook meer commerciële activiteiten als horeca en winkelen. Het gevolg is dat veel gebouwen multifunctioneel zijn opgezet. Voor wat betreft de financiële opgave betekent dit dat het accent steeds meer verschuift van de investering naar de exploitatie. Een gebouw moet ook voor de komende doelgroepen en gebruikers interessant blijven. Dit heeft weer gevolgen voor het opzetten van de beheerorganisatie en de afspraken over eigendom en exploitatie.

Kortom: voordat er over vastgoed of gebouwen wordt gesproken dient de toezichthouder zich eerst bewust te zijn van de wezenlijke vragen: wat wil ik bereiken, hoe ziet mijn onderwijs er in de toekomst uit en welke ontwikkelingen zijn er? Welke gevolgen heeft dat voor de huisvestingopgave, hoe ga ik om met de maatschappelijke opgave rond duurzaamheid en circulariteit en ten slotte; wat verwacht ik van mijn bestuurders en directies waar het gaat adviseren?

Onderwerpen

 • Wat is de essentie van onderwijs, welke ontwikkelingen zien we en wat betekent dat voor de organisatie ervan?;
 • Wat is de essentie van de huisvesting van het onderwijs en aan welke eisen moet huisvesting voldoen?;
 • Hoe ontwikkelt een strategische vastgoedportefeuille zich in de tijd en welke vragen en afwegingen bepalen de belangrijke keuzen daarbij?;
 • Welke vragen zou een toezichthouder aan zijn bestuurder/directie moeten stellen om ervoor te zorgen dat het proces rond vastgoed en huisvesting goed gevoerd wordt?;
 • Welke financiële afwegingen bepalen de ontwikkeling van de portefeuille c.q. het vastgoed?;
 • Op welke wijze zou een opdrachtgever het proces rond huisvesting met zijn adviseurs het beste kunnen inrichten?

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Bewustwording rond de actuele ontwikkelingen binnen de strategische vastgoed- en huisvestingportefeuille;
 • Een kader waarbinnen afwegingen daaromtrent gemaakt kunnen worden;
 • Inzicht in de effecten van keuzen die gemaakt worden en de samenhangende scenario’s;
 • Actuele kennis rond ontwikkelingen binnen de overheid en de markt die van belang zijn;
 • Input voor een goed gesprek met de bestuurder en overige stakeholders.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTOI-NVTK Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden