VTOI-NVTK Academie

28 opleidingen gevonden

Relatie toezichthouders met stakeholders

 • 1 dag

Organisaties zijn geen bolwerken meer, maar netwerken en het aantal stakeholders van een organisatie is groot. Toezien of en hoe het bestuur stakeholdersmanagement voert, is een van de taken van de toezichthouder, maar er is meer. Toezichthouders staan zelf namelijk ook in verbinding met de omgeving en komen in contact met stakeholders, zowel binnen de Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

 • 1 dag

Een raad van toezicht in de onderwijssector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de raad van toezicht is steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten vermeld staan is verbreed en verdiept. Toezichthouders moeten Lees verder »

Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang

 • 2 dagen

Het toezichthouderschap kan vanuit meerdere opzichten een aantrekkelijke rol zijn om te vervullen. Mensen met verschillende achtergronden overwegen om toezichthouder te worden. Deze sessies zijn bedoeld als oriëntatie of het toezichthouderschap op een onderwijs- of opvangorganisatie bij je past. De VTOI-NVTK Academie biedt een gedegen tweedaags interactief programma, waarin het vak van toezichthouden centraal staat Lees verder »

Strategische allianties

 • 1 dag

Zowel onderwijs- als kinderopvanginstellingen hebben te maken met samenwerkingen. De gemeente is één van de organisaties waar intensief mee wordt samengewerkt; soms gaat dat constructief en soms voelt de samenwerking met een gemeente aan als gevecht. Hoe de relatie ook is; er is duidelijk sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Samenwerken is niet beperkt tot de gemeente. Lees verder »

Bijeenkomst Essentials toezichthouden Groningen

 • 1 dag

In het najaar van 2019 organiseert de VTOI-NVTK Academie meerdere edities van de themabijeenkomst ‘Essentials toezichthouden’, waaronder een bijeenkomst in Groningen. Deze laagdrempelige bijeenkomst is speciaal bedoeld om (aankomende) toezichthouders meer inzicht te geven in de rol van de raad van toezicht binnen de onderwijs- en kinderopvang sector. Tijdens de eendaagse bijeenkomst staat een viertal interessante Lees verder »

Bijeenkomst Essentials toezichthouden Eindhoven

 • 1 dag

In het najaar van 2019 organiseert de VTOI-NVTK Academie meerdere edities van de themabijeenkomst ‘Essentials toezichthouden’, waaronder een bijeenkomst in Eindhoven. Deze laagdrempelige bijeenkomst is speciaal bedoeld om (aankomende) toezichthouders meer inzicht te geven in de rol van de raad van toezicht binnen de onderwijs- en kinderopvang sector. Tijdens de eendaagse bijeenkomst staat een viertal interessante compacte Lees verder »

Toezien op huisvesting

 • 1 dag

De samenleving verandert snel en datzelfde geldt dus ook voor de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt. Sommige onderwijskundigen kenschetsen deze tijd als één van chaos en onzekerheid: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of je daar nog een gebouw voor nodig hebt. Lees verder »

Toezien op passend onderwijs in PO en VO

 • 1 dag

In 2018 is er veel te doen geweest over het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Een belangrijke aanleiding daarvoor is dat in het regeerakkoord is opgenomen dat meer onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden zal worden gerealiseerd. De achtergrond daarvan is het belang dat de interne toezichthouder een voldoende onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (MBO en HBO)

 • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Middelbaar- en Hoger Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijg je inzicht op welke manier je als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Lees verder »

Boardroom dynamics

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de Lees verder »

Toezien op digitalisering, privacy en veiligheid

 • 1 dag

De wereld van het onderwijs zal in de komende tien jaar meer gaan veranderen dan ooit. Door digitalisering en IT-innovatie zal de manier van het aanbieden en verzorgen van onderwijs en kinderopvang drastisch veranderen. Leerresultaten kunnen worden verhoogd en werkdruk kan worden verlaagd door gebruik te maken van digitale technologie! Niet alleen in het hoger Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

 • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijg je inzicht op welke manier je als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Lees verder »

Bijeenkomst Essentials toezichthouden Amersfoort

 • 1 dag

In het najaar van 2019 organiseert de VTOI-NVTK Academie meerdere edities van de themabijeenkomst ‘Essentials toezichthouden’, waaronder een bijeenkomst in Amersfoort. Deze laagdrempelige bijeenkomst is speciaal bedoeld om (aankomende) toezichthouders meer inzicht te geven in de rol van de raad van toezicht binnen de onderwijs- en kinderopvang sector. Tijdens de eendaagse bijeenkomst staat een viertal interessante compacte Lees verder »

Ethiek van governance en governance van ethiek

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de Lees verder »

Effectieve communicatie in de boardroom

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. De toezichthouder moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming voor toezichthouders

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties)georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. Om te kunnen beoordelen of binnen jouw organisatie alles goed gaat, zul je moeten weten wát er speelt. Zowel een helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Lees verder »

Ontwikkeling van toezichtvisie en toezichtkader

 • 1 dag

Het hebben van een gezamenlijke visie op toezichthouden is essentieel om juist de dagelijkse praktijk van toezichthouden consistent uit te voeren. Het vak van toezichthouden start dus bij een heldere visie op het toezichthouden op zich. Daarbij geldt dat het vak van toezichthouden in ontwikkeling is, waarbij ook geleerd kan worden uit andere aanpalende sectoren Lees verder »

Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

 • 1 dag

Steeds meer onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams, ‘Lean management’, sociocratie, de consent-methode, holacracy, het werken met ‘deep democracy’, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken), Agile, Scrum, onderdelen van ‘Het Nieuwe Werken’, maar ook het werken volgens ‘De Bedoeling’ (Wouter Hart) Lees verder »

Toezien op strategievorming

 • 1 dag

Een excellente strategie zorgt ervoor dat een organisatie substantieel beter presteert op de beoogde prestatievelden ten opzichte van andere aanbieders. Dat is dé reden om een strategie te voeren. En dat is ook dé reden om je als toezichthouder bezig te houden met de ontwikkeling en het monitoren van de strategie van de eigen onderwijsinstelling Lees verder »

Toezien op innovatie in onderwijs en kinderopvang

 • 1 dag

Onderwijs en kinderopvang hebben een belangrijke rol en taak met betrekking tot de zorg voor kinderen en jongeren in wat ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen, zowel in het heden als in de toekomst. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij/zij zicht heeft op wat er nodig is om óók in de Lees verder »

Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen raden van toezicht in zorg & welzijn, onderwijs en kinderopvang

 • 3 dagen

Deze leergang wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTOI-NVTK als de NVTZ kunnen zich hiervoor aanmelden. Het is meer en meer van belang dat raden van toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving representeren. Ook om goed in te Lees verder »

Leergang voor de voorzitter

 • 3 dagen

Deze leergang wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de NVTZ als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. Aan toezichthouders worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de raad van toezicht. De complexiteit van een organisatie Lees verder »

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder

 • 1 dag

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met het domein Financiën bezighoudt. Alle toezichthouders zijn echter medeverantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Voor de interne toezichthouder betekent dit dat je financiële ontwikkelingen en financiële overzichten moet kunnen interpreteren om in staat te zijn de juiste Lees verder »

Strategisch partnerschap

 • 1 dag

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig Lees verder »

Waardegedreven toezicht

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. In het visierapport van de VTOI-NVTK ‘Beter toezien’, schetst de commissie onder leiding van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan Lees verder »

Proactief toezichthouden

 • 1 dag

Hoe kun je signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het college van bestuur. Soms wordt dit echter onvoldoende door hen opgepakt. De vraag die zich dan voordoet is: wanneer grijp je in en op welke manier? In deze opleiding Lees verder »

Samenspel tussen toezichthouders en bestuurder

 • 1 dag

Een goede samenwerking tussen toezichthouders en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van toezicht ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld Lees verder »

Leergang ‘De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang’

 • 2 dagen

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsspanne is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de besturing van de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling evenals de ontwikkeling hiervan. De context waarbinnen de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling opereert verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook ten opzichte van Lees verder »