VTOI-NVTK Academie

36 opleidingen gevonden

Essentials Goed Toezicht

 • 1 dag

De VTOI-NVTK Academie organiseert zes regionale bijeenkomsten ‘Essentials Goed Toezicht’. Deze laagdrempelige bijeenkomsten zijn speciaal bedoeld om zowel aankomende, beginnende als ervaren toezichthouders meer inzicht te geven in de rol van de Raad van Toezicht in het onderwijs en de kinderopvang. Tijdens de eendaagse bijeenkomst staan een viertal thematische compacte workshops op het programma die  Lees verder »

Leergang de startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang

 • 3 dagen

De leergang De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang is speciaal ontwikkeld om u als toezichthouder op weg te helpen. De leergang geeft inzicht in de uitgangpunten en de ontwikkeling van governance, de werkwijzen voor toezicht en bestuur en de valkuilen en uitdagingen die daarbij horen. Het toezichthouderschap is een discipline met vele dimensies. In Lees verder »

BLC Board leiderschap voor de ervaren toezichthouder

 • 3 dagen

Het succes en de effectiviteit van de commissaris en toezichthouder wordt grotendeels bepaald door diens vaardigheden om proactief zijn rol in te vullen en daarbij mede richting te geven aan de raad, zodat deze een optimale toegevoegde waarde heeft voor de onderneming of organisatie waarop toezicht wordt gehouden. U bent in de gelegenheid om een Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming

 • 1 dag

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een helder en volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijg u – onder andere – door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt Lees verder »

Samenwerkingsvraagstukken: Een uitdaging voor het toezicht

 • 1 dag

Het vraagstuk van samenwerken staat overal op de agenda. Bijvoorbeeld als gevolg van het dalend leerlingen aantal, het belang van doorlopende leerlijnen, de projecten in het kader van sterk techniek onderwijs, de afstemming van onderwijs en kinderopvang (ikc’s) etc. Samenwerken tussen onderwijsorganisaties is vanzelfsprekend geworden evenals samenwerken met bedrijven, instellingen en gemeenten. Het is vanzelfsprekend, Lees verder »

Toezien op strategievorming

 • 1 dag

Een excellente strategie zorgt ervoor dat een organisatie substantieel beter presteert op de beoogde prestatievelden ten opzichte van andere aanbieders. Dat is dé reden om een strategie te voeren. En dat is ook dé reden om u als toezichthouder bezig te houden met de ontwikkeling en het monitoren van de strategie van de eigen onderwijsinstelling Lees verder »

Effectief vergaderen in de boardroom

 • 2 dagen

De meeste raden van toezicht worden bemenst door ervaren vergaderaars. En voorzitter wordt u ook niet zomaar. Moderne toezichthouders willen graag blijven leren en verbeteren. De kans is groot dat ook uw raadsvergaderingen wel een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. Dat is in ieder geval zo als u de volgende situaties herkent. Duren uw raadsvergaderingen lang zonder Lees verder »

Toezien op huisvesting

 • 1 dag

De samenleving verandert snel en datzelfde geldt dus ook voor de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt. Sommige onderwijskundigen kenschetsen deze tijd als één van chaos en onzekerheid: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of men daar nog een gebouw voor nodig heeft. Lees verder »

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder

 • 1 dag

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met het domein Financiën bezighoudt. Alle toezichthouders zijn echter medeverantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Voor u als interne toezichthouder betekent dit dat u financiële ontwikkelingen en financiële overzichten moet kunnen interpreteren om in staat te zijn de Lees verder »

Waardegedreven toezicht

 • 1 dag

In een snel veranderende samenleving en in tijden van crisis ligt de opdracht bij raden van toezicht om de maatschappelijke betekenis van de organisatie vanuit een breed maatschappelijk perspectief te blijven toetsen. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief wordt bepaald en ziet Lees verder »

Toezicht op ICT en digitale transformatie

 • 1 dag

Hoe lang kan de organisatie waar u toezicht op houdt zonder ICT? Een dag? Een paar uur? Of nog korter? Onderwijsinstellingen zijn in toenemende mate geautomatiseerd, met als gevolg het steeds afhankelijker worden van stabiele en veilige IT-systemen. Die afhankelijkheid beperkt zich allang niet meer tot de administratieve secundaire processen. ICT kruipt steeds meer in Lees verder »

Effectieve communicatie in de boardroom

 • 1 dag

Tijdens de mondelinge behandeling is het belangrijk om zaken te verduidelijken en om een besluit goed gefundeerd te kunnen goedkeuren. De toezichthouder moet kunnen (door)vragen om zo maximale informatie te verkrijgen. Het is een kunst om bij scherp doorvragen de relatie met de bestuurder constructief te houden. In het gesprek in de raad gaat het Lees verder »

Specialty Diploma Toezicht op Digitalisering

 • Meerdaags

In 2024 bieden we als specialty diploma een verdieping op digitalisering voor commissarissen en toezichthouders, leidend tot het Diploma ‘Toezicht op Digitalisering’. Dit zijn diploma’s die u als toezichthouder helpen de kennis en het inzicht te verwerven die u nodig heeft om op specifieke terreinen goed toezicht te kunnen houden en u te positioneren en Lees verder »

E-learning Programma Gecertificeerd Commissaris

 • Meerdaags

Het doel van dit programma is het opdoen van kennis over en inzicht in de relevante aspecten in board en governance. Na afloop bent u beter in staat uw eigen rol als professioneel commissaris of toezichthouder in te vullen, boardroom dynamiek te beïnvloeden en heeft u inzicht verworven in de specifieke toegevoegde waarde die u Lees verder »

Toezichthouden op sociale veiligheid

 • 1 dag

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in organisaties zijn veelvuldig in het nieuws. Klachten over leidinggevenden komen binnen bij toezichthouders en commissarissen. Ook verschijnen er meer en meer onderzoeken naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en wordt er gewezen op lacunes in het beleid van organisaties. Hoe is het gesteld met de aanpak van grensoverschrijdend Lees verder »

Toezichthouden en IKC-ontwikkeling

 • 1 dag

IKC-ontwikkeling is onomkeerbaar. In opdracht van de ministeries van OCW en SZW heeft Oberon in 2016 een onderzoek uitgevoerd in de sectoren over de huidige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In 2019 is hier vervolgonderzoek naar gedaan. Hieruit kwam onder meer naar voren dat er reeds op grote schaal wordt samengewerkt tussen de sectoren en Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

 • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijgt uw inzicht op welke manier u als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Lees verder »

Effectief toezichthouden voor advanced toezichthouders

 • 2 dagen

Een maatschappelijke onderneming die naar behoren presteert en zijn ambities realiseert, doet het goed. Maar is dat hetzelfde als het goede? Zijn we nog wel op de juiste weg, kunnen we de vraagstukken van de toekomst aan? Deze vragen zal een eigentijdse RvT zich regelmatig stellen. Lees verder »

Ethiek van governance en governance van ethiek

 • 1 dag

Ethisch beleid hangt nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het Lees verder »

E-learning Code Goed Toezicht

 • Tot 3 uren

In 2020 is de Code ‘Goed Toezicht; IJken en Verrijken’ verschenen, waarin 7 principes van goed toezicht worden benoemd. Maar wat betekenen de principes voor uw eigen praktijk? Wat zijn achterliggende ideeën en hoe kunt u er invulling aangeven in de weerbarstige praktijk van alle dag? Omdat principes pas betekenis krijgen door de beoefening in Lees verder »

Leergang voor de voorzitter

 • 3 dagen

Een prima toezichthouder is nog niet zomaar een goede voorzitter. Het is dan ook niet vreemd dat de voorzitter veelal ‘in functie’ wordt geworven. Er worden hoge eisen gesteld aan het interne toezicht van een maatschappelijke organisatie. De maatschappelijke opgave is vaak complex, de middelen – zeker in sommige sectoren – beperkt en er zijn Lees verder »

Strategisch partnerschap

 • 1 dag

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er op het gebied van Lees verder »

Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

 • 1 dag

Steeds meer onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams, ‘Lean management’, sociocratie, de consent-methode, holacracy, het werken met ‘deep democracy’, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken), Agile, Scrum, onderdelen van ‘Het Nieuwe Werken’, maar ook het werken volgens ‘De Bedoeling’ (Wouter Hart) Lees verder »

Het spel van toezicht voor advanced toezichthouders

 • 2 dagen

Het is u vast wel overkomen dat u op de parkeerplaats een onderwerp uit de vergadering nog eens dunnetjes overdoet. Of dat u op weg naar huis toch twijfelt of u net die ene vraag toch had moeten stellen. Of dat u de zag dat de twee bestuurders elkaar op een moment in de vergadering veelbetekenend aankeken. Lees verder »

Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen raden van toezicht in zorg & welzijn, onderwijs en kinderopvang

 • 3 dagen

Het is meer en meer van belang dat raden van toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving representeren. Ook om goed in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving en de diensten van de onderwijs en kinderopvang organisaties daar goed op aan te laten sluiten. VTOI-NVTK neemt daarom samen met de regiepartner Lees verder »

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

 • 1 dag

Tijdens deze opleiding staan we stil bij de centrale vraag: Wat wordt in de toekomst door de RvT qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kan opereren? De opleiding kent een drietal delen. Ten eerste het met elkaar kennis maken en inventariseren welke governance actualiteiten er (sector overstijgend) ten aanzien van de RvC/RvT zijn. Ten tweede Lees verder »

Werkgeverstaken van de raad van toezicht

 • 1 dag

Zorgen voor de goede bestuurder(s) en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentiële aspecten van goed werkgeverschap, vanaf de werving en benoeming van de bestuurder tot en met het afscheid. Gezien de Lees verder »

Toezien op verandervermogen

 • 1 dag

Op welke manier kunt u als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voert u daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie? Verandervermogen van de organisatie en de raad van toezicht  Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie – en Lees verder »

Online College ‘De waarde van diversiteit & inclusiviteit voor een beter toezicht’

 • 1 uur

In dit online college zal dieper worden in gegaan op de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht. Waarom wordt diversiteit en inclusiviteit steeds belangrijker? Wat zijn de doelstellingen en belangen bij diversiteit en inclusiviteit? Waaruit blijkt dat divers samengestelde groepen tot betere besluiten komen en wat is daar de verklaring voor? Ondanks Lees verder »

Online College ‘Toezien op onderwijskwaliteit’

 • 1 uur

Toezichthouden op onderwijskwaliteit vraagt om het inzetten van al uw antennes. Alleen het definiëren van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ is een enorme opgave. Gelukkig is er wel een goed uitgewerkte set aan standaarden, die iets zeggen over de basiskwaliteit van het onderwijs, in aansluiting op de wetten op bijvoorbeeld het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de Lees verder »

Online College ‘Dynamische oordeelsvorming’

 • 1 uur

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft Lees verder »

Online College ‘Waardegedreven Toezicht’

 • 1 uur

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de  publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur Lees verder »

Online College ‘Kracht & Tegenkracht: Het ongemakkelijke gesprek in de boardroom’

 • 1 uur

In dit bijzondere online college voert dr. Marilieke Engbers de dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter MC Erasmus) en Hedy van den Berk (bestuurder woningcorporatie Havensteder) over hun aanpak en ervaringen met betrekking tot ‘Kracht en Tegenkracht in de boardroom’. Dit gebeurt o.l.v. Maarten Bouwhuis (o.a. presentator BNR). Centraal in dit college staat de publicatie Kracht Lees verder »

Online college ‘Toezicht op duurzaamheid in het onderwijs’

 • 1 uur

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een actueel topic. Thema’s en dilemma’s in duurzaamheid zijn verschillend per sector en per organisatie. Ze variëren van klimaat en energie, biodiversiteit, circulaire economie, mensenrechten, veiligheid, sustainable development goals etc. Maar wat betekent duurzaamheid voor u als toezichthouder? Dit online college van Elfrieke van Galen geeft in vier blokken inzicht Lees verder »

Online college ‘Boardroom Dynamics’

 • 1 uur

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor Lees verder »

Online college ‘Toezicht op privacy en gegevensbescherming’

 • 1 uur

In dit college staat de rol van de toezichthouder centraal bij privacy en gegevensbescherming. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management. Aan de andere kant zijn er (bijna) dagelijks nieuwsberichten waarin privacy en informatiebeveiliging een grote rol spelen. Een Lees verder »