VTOI-NVTK Academie
Opleidingen

20 opleidingen gevonden

Toezien op huisvesting

 • 1 dag

De samenleving verandert snel en datzelfde geldt dus ook voor de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt. Sommige onderwijskundigen kenschetsen deze tijd als één van chaos en onzekerheid: onderwijskundig is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het onderwijs vorm te geven. De vraag is zelfs of je daar nog een gebouw voor nodig Lees verder »

Toezien op passend onderwijs in PO en VO

 • 1 dag

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Een belangrijke aanleiding daarvoor was een motie die de Tweede Kamer aannam en een passage daarover in het regeerakkoord. Minister Slob schrijft daarover op 25 juni aan de Tweede Kamer onder meer het volgende: “In het regeerakkoord is Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (MBO en HBO)

 • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Middelbaar- en Hoger Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijg je inzicht op welke manier je als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Middelbaar- Lees verder »

Boardroom dynamics

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

 • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijg je inzicht op welke manier je als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Primair- Lees verder »

Ethiek van governance en governance van ethiek

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie Lees verder »

Effectieve communicatie in de boardroom

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. De toezichthouder moet vragen zo weten te stellen dat maximale informatie wordt verkregen en – ook bij scherp doorvragen  – de relatie met de bestuurder constructief blijft. In het Lees verder »

Dynamische Oordeelsvorming voor toezichthouders

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. Om te kunnen beoordelen of binnen jouw organisatie alles goed gaat, zul je moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Lees verder »

Ontwikkeling van toezichtsfilosofie, visie en kader

 • 1 dag

Het hebben van een gezamenlijke visie op toezichthouden als raad van toezicht is essentieel om juist de dagelijkse praktijk van toezichthouden consistent uit te voeren. Het vak van toezichthouden start dus bij een heldere visie op het toezichthouden op zich. Daarbij geldt dat het vak van toezichthouden in ontwikkeling is, waarbij ook geleerd kan worden Lees verder »

Toezien op personeelsbeleid

 • 1 dag

Steeds meer onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams, ‘Lean management’, sociocratie, de consent-methode, holacracy, het werken met ‘deep democracy’, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken), Agile, Scrum, onderdelen van ‘Het Nieuwe Werken’, maar ook het werken volgens ‘De Bedoeling’ (Wouter Hart) Lees verder »

Toezien op strategievorming

 • 1 dag

Een excellente strategie zorgt ervoor dat een organisatie substantieel beter presteert op de beoogde prestatievelden ten opzichte van andere aanbieders. Dat is dé reden om een strategie te voeren. En dat is ook dé reden om je als toezichthouder bezig te houden met de ontwikkeling en het monitoren van de strategie van de eigen onderwijsinstelling en Lees verder »

Toezien op innovatie in onderwijs en kinderopvang

 • 1 dag

Onderwijs en kinderopvang hebben een belangrijke rol en taak met betrekking tot de zorg voor kinderen en jongeren in wat ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen, zowel in het heden als in de toekomst. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op wat er nodig is om óók in de Lees verder »

Oriëntatiesessies aankomende Toezichthouder voor meer diversiteit binnen raden van toezicht in zorg & welzijn, onderwijs en kinderopvang

 • 3 dagen

Het is meer en meer van groot belang dat raden van toezicht qua samenstelling van haar leden ook de samenleving representeert. Om zo in te spelen op de ontwikkelingen in de samenleving en de diensten van de zorgorganisatie, onderwijsinstelling en kinderopvangorganisatie. VTOI-NVTK en NVTZ nemen daarom samen met de regiepartner van de academies, Avicenna Academie Lees verder »

Leergang voor de voorzitter

 • 3 dagen

Deze leergang wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de NVTZ als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. Aan toezichthouders worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de raad van toezicht. De complexiteit van een organisatie werkzaam Lees verder »

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder

 • 1 dag

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met het domein Financiën bezighoudt. Alle toezichthouders in de raad van toezicht zijn echter medeverantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Voor de interne toezichthouder betekent dit dat je op de hoogte moet zijn van het wijzigende speelveld om Lees verder »

Strategisch Partnerschap

 • 1 dag

In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van governance, waarbij bestuur en intern toezicht zich op een meer inhoudelijke manier tot elkaar en andere betrokkenen verhouden. Bij strategisch partnerschap staat niet de procedurele omgang maar het inhoudelijk debat centraal. Onderzoek en praktijkervaringen laten zien dat er echte vernieuwingen nodig Lees verder »

Waardegedreven toezicht

 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden. In het visierapport van onze organisatie ‘Beter toezien’, schetst de commissie onder leiding van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Lees verder »

Proactief toezichthouden

 • 1 dag

Hoe kun je signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het college van bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt door het college van bestuur. De vraag die zich dan voordoet is: wanneer grijp je in en op welke manier? In Lees verder »

Samenspel tussen toezichthouders en bestuurder

 • 1 dag

Een goede samenwerking tussen toezichthouders en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van toezicht ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar, werkgever en sparringpartner. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms Lees verder »

Leergang ‘De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang’

 • 2 dagen

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsspanne is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de besturing van de onderwijsorganisatie en of kinderopvanginstelling evenals de ontwikkeling hiervan. De context waarbinnen de onderwijsorganisatie en of kinderopvanginstelling opereert verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook ten Lees verder »