VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Kwaliteit, Omgeving en stakeholders, Werkgeverschap

Leergang de startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang

 • 3 dagen

U bent begonnen als toezichthouder of bent het van plan. U heeft een beeld en een verwachting hoe het zal zijn, wat van u verwacht wordt en wat u zult tegenkomen aan vraagstukken en thema’s. U wilt zich natuurlijk goed voorbereiden, want toezichthouden is een professionele discipline, bijna een vak. Toezichthouden moet u leren, in de praktijk door ervaring op te doen, maar ook door u te scholen en inzichten te verwerven. Inzichten in de uitgangpunten van het model van toezicht en bestuur, kennis van de ontwikkelingen in het governance-denken en –doen de afgelopen jaren, en zicht op valkuilen en uitdagingen.

De leergang De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang is speciaal ontwikkeld om u op weg te helpen. De basis, de start is deze tweedaagse leergang, inspirerend en u wegwijs makend in de beginselen van (goed) toezicht.  Aanvullend kiest u een verdiepende module uit het totaalpakket aan basismodules (zie hieronder).

Het toezichthouderschap is een discipline met vele dimensies. In een beperkte tijdsspanne is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de besturing van de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling evenals de ontwikkeling hiervan. De context waarbinnen de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling opereert verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook ten opzichte van de samenleving, neemt daarbij toe. Deze leergang is bedoeld voor de toezichthouder die zich (opnieuw) vanuit de meest actuele inzichten wil bekwamen in de elementaire kennis en vaardigheden van het toezichthouderschap.

Doelstelling

 • Na het volgen van deze leergang bent u in staat om op een vakbekwame wijze uw toezichthouderschap vorm te geven in de specifieke domeinen van onderwijs en kinderopvang.
 • U leert uw rol als toezichthouder beter te definiëren en in te vullen.
 • U weet aangereikte inzichten op toezichthouden goed toe te passen in de praktijk;
 • U versterkt uw vaardigheden m.b.t. vragen stellen en observeren; m.b.t. analyseren, interpreteren en beoordelen; en m.b.t. interveniëren (waaronder het lastige gesprek).
 • Met de aanvullende module verdiept en verbreedt u uw inhoudelijke expertise op één van de specifieke terreinen van het toezicht.

Wat brengt deze leergang u en uw collega’s?

Het is een 2-daags programma met in ieder geval de volgende thema’s:

 • De achtergronden en context van het toezichtmodel:
  • Ontwikkeling van de governance;
  • Wet en regelgeving; WBTR etc.;
  • Governance codes; de zeven principes van de VTOI-NVTK;
  • Kennismaken met VTOI-NVTK;
 • De 4 rollen in het toezicht;
 • Het samenspel tussen bestuur en toezicht;
 • Toezichtvisie, toezichtkader, toetsingskader; de ruggengraat van het toezicht;
 • Informatieverwerving: hoe doet u dat?;
 • Het spel in de raad:
  • Dynamische oordeelsvorming; interventies; escalatieladder;
  • Samenstelling raad; profiel toezichthouders;
  • Teamvorming;
  • Zelfevaluatie;
  • Verantwoording;
  • Professionalisering;
 • De jaaragenda; de werkwijze van de raad.

De aanvullende eendaagse opleiding biedt inhoudelijke verdieping op een specifiek door u gekozen inhoudelijk thema.

Opbouw en voorbereiding

Voorbereiding U volgt de E-learning Code Goed Toezicht – 7 principes
Dag 1 U neemt deel aan de eerste dag van de leergang
Tussen dag 1 en dag 2 U volgt het online college Dynamische Oordeelsvorming
Dag 2 U neemt deel aan de tweede dag van de leergang
Na 4 weken U kunt deelnemen aan een zoom-sessie waarin vragen naar aanleiding van de leergang kunnen worden gesteld.
Aanvullende eendaagse opleiding U kiest uit het aanbod van eendaagse opleidingen van de VTOI-NVTK Academie

Online leeromgeving
U krijgt toegang tot de online leeromgeving van de VTOI-NVTK Academie. Daarin kunt u veel voorbereidend inhoudelijk materiaal vinden als wel naslagwerk. Tevens treft u themagerichte video’s en vragen of opdrachten aan. Deze online leeromgeving is na start van de opleiding een jaar beschikbaar voor u.

Hoofdlijnen van het programma

Voorbereiding
In deze E-learning passeren de 7 principes voor goed toezichthouden de revue. De principes zijn afkomstig uit de Code ‘Goed Toezicht; IJken en Verrijken’ van de VTOI-NVTK: Legitimiteit en compliance, Maatschappelijke verantwoordelijkheid, Integriteit, Transparantie en openheid, Interne en externe verbinding, Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen en Verantwoording.

Dag 1:  De basis van modern toezichthouderschap in onderwijs en kinderopvang

Tijdens deze sessie worden de basisprincipes van goed toezicht uitgewerkt en komen de nieuwste inzichten van de governance in onderwijs en kinderopvang en de visie van VTOI-NVTK aan de orde:

 • Ontwikkelingen en uitgangspunten in de governance; Essentie en meerwaarde van het toezichthouden;
 • Positionering van de raad van toezicht in het gehele krachtenveld;
 • De 4 rollen van de RvT;
 • Het samenspel bestuur-toezicht;
 • De ruggengraat van goed toezicht: toezichtsvisie, toezichtskader, toetsingskader, informatie-protocol;
 • Situationeel toezicht als leidraad;
 • Visie van de VTOI-NVTK op het toezichthouden en de benodigde ontwikkeling van de toezichthouder;
 • Oordeel- en besluitvorming: dynamische oordeelsvorming;
 • De kunst van het vragen stellen.

Tussen dag 1 en dag 2: U volgt het online college Dynamische oordeelsvorming.

Aan de hand van een vijftal thema’s neemt dit college u mee door het proces van het komen tot oordelen:

 • Wat is Dynamische Oordeelsvorming?;
 • Van actief ergeren naar actief luisteren…;
 • Van discussie naar dialoog;
 • Aspecten van vergaderen in de praktijk;
 • Uitspreken, afspreken en aanspreken.

Dag 2: Governance in de praktijk

 • Toezicht op kwaliteit van onderwijs en kinderopvang.
 • Sturingsgebieden en het jaarplan van de raad van toezicht;
 • Contact met interne organen en externe partijen/stakeholders;
 • Dynamiek in de raad en met de bestuurder:
  • Het spel in de raad;
  • De rol van de voorzitter;
  • Het spel van het team;
  • Elkaar aanspreken; vragen stellen; interveniëren;
  • De rol van vertrouwen.
 • De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen, bijvoorbeeld inzake:
  • Het omgaan met dilemma’s;
  • Rolafbakening met het college van bestuur;
  • Het vermogen tot en de organisatie van (zelf)reflectie;
  • Etc.

Na dag 2: Aanvullende Zoom-sessie
Hierin wordt teruggeblikt op de leergang en ruimte is voor reflectie, vragen en casuïstiek naar aanleiding van de inhoud van de leergang.

De aanvullende eendaagse opleiding
Als deelnemer aan de leergang De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang kiest u één van de aanvullende modules uit en vormt zo het start-pakket dat bestaat uit de basisopleiding en een aanvullende opleiding:

 • Toezicht op onderwijskwaliteit (PO en VO);
 • Toezicht op personeelsbeleid (HRM) en organisatieontwikkeling;
 • Financiën voor de niet-financiële toezichthouder;
 • Werkgeverstaken van de Raad van Toezicht;
 • Samenwerkingsvraagstukken: Een uitdaging voor het toezicht;
 • Toezien op huisvesting;
 • Toezien op digitalisering;
 • Online college Zelfevaluatie: hoe, wat, waarom (deze is in ontwikkeling).

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden